Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

25 opleidingen om de natuur in de stad te stimuleren deze lente

Wilt u leren hoe u uw groenvoorzieningen en gebouwen beter kunt beheren om de biodiversiteit te bevorderen? Hier zijn 9opleidingen voor professionals die u kunt volgen bij de Nature Academy!

Nature Academy

Ontdek het trainingsprogramma voor de herfst

De zomer is eindelijk aangebroken! En omdat goede dingen nooit alleen komen, brengt ze ook de nieuwe opleidingscatalogus voor de tweede helft van 2024 met zich mee. Duik in dit nieuwe programma om de cursussen te vinden die je interesseren!

In september...

Aanpak van de Aziatische hoornaar

5 september

Tijdens deze opleiding zien we de werkelijke impact van deze soort op de menselijke gezondheid, de biodiversiteit en de bijenteelt. We bespreken het daadwerkelijke risico van de Aziatische hoornaar, en bepalen beheersstrategieën en de meest geschikte aanpak. Een essentieel punt is ook de beoordeling van het gevaar van de individuele nesten van Aziatische hoornaars. Bij deze gelegenheid geven we ook een overzicht van de verschillende geïntegreerde beheersmethoden van de Aziatische hoornaar, van de bescherming van bijenkorven tot het gebruik van telescopisch materiaal wanneer er ingegrepen moet worden.

Voorbehouden voor terreinpersoneel en veldwerkers

  Wetgeving : Pesticiden en geïntegreerd beheer

  12 september

  In Brussel zijn de regels betreffende het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie “pesticiden” van 2013, evenals in zijn uitvoeringsbesluiten. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2009/128/EG, die een actiekader invoert ter verwezenlijking van een pesticidegebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.

  Deze opleiding maakt u vertrouwd met het wettelijke kader voor het gebruik en de opslag van fytoproducten: voorzorgsmaatregelen, beperkingen en verbodsbepalingen.

  Geïntegreerd regenwaterbeheer en daartoe bestemde groenvoorzieningen

  10 september

  Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRB) is een opportuniteit voor het duurzame beheer van regenwater op het perceel, zo dicht mogelijk bij waar het neerkomt, zonder het naar het rioleringsnetwerk door te sturen.

  De groenvoorzieningen helpen om dit water te integreren in de natuurlijke cyclus, in de eerste plaats door de insijpeling in de bodem en de bijdrage aan de biodiversiteit. Deze opleiding biedt de gelegenheid om te begrijpen waarom de integratie van het beheer van regenwater in stedelijke voorzieningen een topprioriteit is in een context van "terugkeer van de natuur en aanpassing aan het klimaat". U leert er ook meer over de kenmerken van het geïntegreerd beheer van regenwater (GRB) ten opzichte van het traditionele rioolwaterbeheer of zogenaamde alternatieve technieken (gescheiden netwerk en "grijze" oplossingen).

  Via concrete voorbeelden en gevalstudies geven we antwoorden op vragen over de kosten, de beplanting, het beheer en het onderhoud van aanplantingen voor het GRB om hun duurzaamheid en hun goede werking te garanderen.

  Tijdens de namiddag brengen we een bezoek aan verschillende locaties. Langs de verschillende sites komen verschillende thema's aan bod: hun voordelen, de kosten van hun aanleg, het onderhoud van de aanplantingen en de begroeiing in de omgeving.

  Inleiding tot de plantkunde en stadsecosystemen

  17 september

  Stedelijke milieus zijn op het eerste gezicht weinig aantrekkelijk voor de biodiversiteit. Maar al betekenen ze een uitdaging voor planten en dieren, toch hebben we hier een aantal micro-omgevingen met zeer eigen kenmerken, waarin er plaats is voor een zeer rijke biodiversiteit. Wat zijn hun specifieke kenmerken, welk belang hebben ze voor de ontwikkeling van de biodiversiteit in de stad en wat zijn de mogelijke belemmeringen?

  Tal van planten slagen erin om zich goed te ontwikkelen in deze micro-omgevingen. Ze worden vaak te weinig gewaardeerd, maar vormen wel een essentiële schakel in het stedelijk ecosysteem. Na een algemene inleiding tot de plantkunde bespreken we deze stadsflora: welke soorten, welke rol spelen ze in dit leefmilieu?

  De opleiding eindigt met een veldbezoek om kennis te maken met de voornaamste adventieven en hun specifieke kenmerken waardoor ze zich kunnen vermenigvuldigen in deze milieus.

  Ondersteuning van wilde bestuivers

  20 september

  De belangrijke rol van bestuivers is welbekend en hoeft niet meer aangetoond te worden. Bestuivende soorten worden echter benadeeld door allerlei factoren: betonnering, gewasbeschermingsmiddelen, parasieten, intensieve landbouw…

  Maar wie zijn deze bestuivers? Welke weerslag hebben ze? Wat hebben ze nodig? Hoe beschermen en verzorgen we ze? Ziehier enkele thema's die tijdens deze opleiding aan bod komen.

  Inleiding tot houtetende zwammen: theorie en praktijk (einde cyclus 2023-24)

  22 september

  Zwammen vertonen uiteenlopende wisselwerkingen met bomen: symbiose en commensalisme, maar ze kunnen de bomen ook op verschillende manieren schade toebrengen. Tijdens deze opleiding komt de basistheorie over zwammen aan bod, en de voornaamste soorten die schade kunnen toebrengen en hun weerslag op de waard. Daarna zetten we tijdens een namiddag in het veld de theorie om in praktijk.

  Pesticiden en geïntegreerd beheer : Kennis en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (In het Nederlands)

  23 september

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn onze laatste toevlucht wanneer een bepaald probleem moeilijk beheersbaar wordt. Maar het is toch noodzakelijk om te weten hoe we ze correct moeten gebruiken. Deze opleiding belicht eerder de praktische kant van het gebruik van deze producten: werking van de verschillende GBM, inrichting en organisatie van de opslagruimte, beheer van afval en reststoffen, keuze en onderhoud van de werktuigen, enz. Dit alles om de risico’s voor de gebruikers en hun omgeving zoveel mogelijk te beperken.

  Praktijkopleiding: Bloemenweiden: aanleg en onderhoud

  24 september

  Bloemenweiden zijn fraai, maar ook een methode voor ecologisch beheer van groene ruimten biedt talrijke voordelen: verbetering van de biodiversiteit, ondersteuning van wilde bestuivers, minder jaarlijks onderhoud, mogelijkheid van graasbeheer. Om deze voordelen maximaal te benutten, moeten deze weiden goed uitgedacht worden. Deze praktische opleiding bespreekt de verschillende technieken voor het onderhoud dat het succes en de duurzaamheid van bloemenweiden zal garanderen.

  Praktijkopleiding: Voorbereiding van de bodem en inzaaien van graszones

    In deze opleiding maken we kennis met de passende methodes om diverse terreinen in te zaaien: grasperken, bloemenweiden, maaiweiden, en zo meer. We leren hoe we de bodem vooraf kunnen bewerken en op welke manier we een terrein efficiënt en gelijkmatig kunnen inzaaien.

  25 september

  Insecten, ziekten en plagen bij planten

  26 september

  Voor een goed beheer van de groenvoorzieningen is er een grondige kennis nodig van plagen en ziekten bij planten. Deze opleiding laat ons kennis maken met de voornaamste insecten en andere geleedpotigen, bacteriën, zwammen die schade toebrengen aan planten in groene ruimten. Wie zijn ze? Hoe herkennen we ze? Welke aanwijzingen geven ze ons over de bodem, de gezondheid van de teelten, de beheerspraktijken? Hoe kunnen we de druk die ze uitoefenen op de groene ruimten verlichten door geïntegreerde gewasbescherming (IPM)?

  In october

  Huismus © Louis Dewame, Wikimedia Commons

  Gebruik van de BAF+ door de relevante administratie en overheid

  8 october

  Deze opleiding behandelt de principes van de BCO+ Renature en de interpretatie. We bestuderen de algemene werking van het instrument, de gegevensbronnen (cartografische prediagnose) en de karakterisatie van stedelijke biotopen en beschouwde landschapselementen. Daarbij wordt het accent vooral gelegd op de analyse van een BCO+-formulier, de interpretatie van cijfers en waarden en het gebruik door de administraties bij het toekennen van de vergunning, autorisatie, impactrapporten…

  Gebruik van de BAF+ in de diagnose en het ontwerp (gebouwen en groene ruimten)

  1 october

  Deze opleiding gaat over de fase die voorafgaat aan de diagnose (bestaande toestand) en het projectontwerp (geplande toestand, scenario's van aanleg). We bestuderen de algemene werking van het instrument, de gegevensbronnen (cartografie voor de diagnose van de impact op het landschap en potentieel aanwezige soorten) en de karakterisatie van stedelijke biotopen en betreffende landschapselementen. De opleiding bestudeert zowel gebouwen (nieuwbouw of renovatie) als de open ruimte (omgeving, tuinen, parken, wegenissen) waarmee rekening gehouden zal moeten worden.

  Inleiding tot en uitdagingen van de biodiversiteit in en Op gebouwen

  3 october

  Naarmate gebouwen verder gerenoveerd worden en er nieuw gebouwd wordt, zorgen de bouwwerven zelf voor de vernietiging van dieren en hun nesten, maar raken gebouwen ook steeds meer afgesloten met almaar minder mogelijkheden om met dieren samen te leven. Na een algemene inleiding over biodiversiteit in de stad wordt tijdens de opleiding overlopen welke regelgeving van toepassing is op renovatie- of bouwprojecten, zowel om voldoende groen te voorzien (groendaken, groengevels, enz.) als om rekening te houden met dieren (respect voor broedperiodes, ordonnantie Natuurbehoud). Er worden denkpistes en instrumenten aangereikt om de regelgeving toe te passen en diervriendelijke projecten uit te denken.regelgeving toe te passen en diervriendelijke projecten uit te denken.

  Praktisch gebruik van het materiaal voor gewasbeschermingsproducten

  2 october

  Praktische opleiding in het gebruik van gewasbeschermingsproducten en de nodige materialen. Deze veldopleiding toont het gebruik van gewasbeschermingsproducten en de nodige materialen, in verschillende opstellingen en situaties.

  Het architecturale ontwerp van bloemperken

  4 october

  Bij de overstap naar een ecologisch beheer van groene ruimten is de vervanging van eenjarigen door winterharde planten in de perken een echte meerwaarde. Maar voor een geslaagde aanleg zijn er enkele voorwaarden: welke soorten produceren honing, wat zijn de beste combinaties van kleuren en vormen, hebben ze schaduw, zon, vochtigheid, droogte nodig?

  De opleiding begint met de theorie, met basisbegrippen voor de aanleg van bloemperken. Daarna volgt de praktijk, door de aanleg van een perk volgens de verschillende plannen, met de toepassing van goede aanlegpraktijken.

  Ecologisch beheer van groene ruimten

  4 october

  Na een algemene inleiding over ecologie worden in de opleiding de grote principes en de voornaamste technieken van ecologisch beheer overlopen (zoals bloemenweide, laat maaien, gedifferentieerd grasmaaien, mulchen, bodembedekkers, ecologische begrazing) met de nodige algemene informatie voor de uitvoering ervan. Methodologische instrumenten en denkpistes worden besproken om in tijd en ruimte tot andere werkwijzen te komen.

  Praktijkopleiding: snoeimethoden (bedden, struiken en hagen)

  9 october

  Hagen, bomen en struiken vormen uitstekende schuilplaatsen voor heel wat stadsdieren: ze kunnen er een nest maken, ze vinden er beschutting en voedsel en ze gebruiken deze groene doorgangen om zich door de stad te bewegen. Het is belangrijk dat je leert beredeneerd te snoeien. Zo blijven de planten gezond, is hun opbrengst verzekerd en voorkomen we ongelukken (planten die wegkwijnen of afsterven, nesten die vernietigd raken, enz.).

  Tijdens deze opleiding leren we werken met een snoeischaar, een takkenschaar, een heggenschaar, en zo meer. We krijgen ook te zien hoe we de snoei kunnen aanpassen door rekening te houden met de gesteldheid van de planten, hun groei en de meest gunstige snoeiperiodes. Ook de veiligheidsinstructies komen aan bod.

  11 october

  Gevaren en risico’s van pesticiden + Goede fytosanitaire praktijken

  Gewasbeschermingsproducten kunnen net als alle andere chemische producten gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de mensen die ermee in contact komen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

  Men moet zich altijd bewust zijn van de mogelijke gevolgen van deze producten voor de gezondheid en het milieu en moet alle nodige maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken. Deze opleiding is bedoeld om de gebruikers bewust te maken van en te informeren over de gevaren en risico's die aan het gebruik van gewasbeschermingsproducten zijn verbonden. Goede fytosanitaire praktijken omvatten alle praktijken die een doeltreffende bescherming garanderen en tegelijkertijd de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot een minimum beperken. Deze opleiding heeft tot doel de gebruikers te helpen bij het beheer en het gebruik van gewasbeschermingsproducten.

  Theoretische inleiding tot ecologisch beheer voor het personeel op het terrein

  16 october

  Deze opleiding leert ons de praktijken van ecologisch beheer. De belangrijke begrippen aan de basis van ecologisch beheer komen aan bod, en we geven een overzicht van de verschillende technieken (bloemenweiden, niet chemische onkruidbestrijding, zachte snoei van bomen enz.): voor- en nadelen, adviezen over de aanpak. We gaan niet in detail in op elke techniek. Het gaat er vooral om dat u een overzicht krijgt van alle mogelijkheden, ook die op het vlak van preventie en aanleg.

  Wetgeving : Pesticiden en geintegreerd beheer

  16 october

  In Brussel zijn de regels over het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie “pesticiden” van 2013, evenals in zijn uitvoeringsbesluiten. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2009/128/EG, die een actiekader invoert ter verwezenlijking van een pesticidegebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling. Deze opleiding maakt u vertrouwd met het wettelijke kader voor het gebruik en de opslag van fytoproducten: voorzorgsmaatregelen, beperkingen en verbodsbepalingen.

  Geïntegreerde bestrijding van plagen van onze gewassen

  17 october

  Geïntegreerde bestrijding of geïntegreerde gewasbescherming is een methode voor gewasbescherming die schade door plagen en ziekten binnen de perken houdt door een combinatie van technieken die rekening houden met de ecologische, toxicologische en economische eisen. Deze benadering is gebaseerd op experimenten en observatie en beschouwt het milieu en de biodiversiteit bovenal als bondgenoten. Ze geeft dus voorrang aan natuurlijke methoden en producten, maar vooral aan preventieve maatregelen; gewasbeschermingsproducten worden slechts in laatste instantie toegepast.

  Deze opleiding is een inleiding tot de basisbeginselen van geïntegreerde bestrijding die nu verplicht is in heel Europa. Ook worden de belangrijkste plagen, hun biologie en belangrijkste kenmerken, evenals de milieufactoren en de gebruikte preventieve en curatieve bestrijdingstechnieken voorgesteld.

  Beheer van bomen in de stad : algemene inleiding op de biologie, fysiologie en anatomie van houtige planten (begin van de cyclus 2024-25)

  18 october

  Voordat we bomen planten en beheren in een stedelijk milieu, moeten we de boom begrijpen om de (nieuwe) technieken voor onderhoud en beheer toe te passen. We bestuderen de manier waarop de boom functioneert, onder andere met de CODIT ("compartmentalization of decay in trees": compartimentalisatie van zones met wonden), hout onder spanning/compressie. In de namiddag illustreren we de theorie met voorbeelden van technieken voor onderhoud en beheer "doen en laten" (maaien aan de voet van bomen, sterk terugsnoeien, ingraven van de kraag, enz.).

  © Pixabay

  Volg onze avondopleidingen online

  Wetgeving over parken en tuinen

  7 october (19u-21u)

  In Brussel zijn de regels voor het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie "pesticiden" van 20 juni 2013, alsook in de uitvoeringsbesluiten.

  Deze opleiding is gericht op professionals van de groene sectoren die deze nog niet overdag hebben kunnen volgen. Ze biedt een overzicht van het wettelijk kader van de ordonnantie en de toekomstige veranderingen, binnen hun professionele omgeving: voorzorgsmaatregelen, bufferzones, verboden of toegestane producten, registratieverplichtingen, opslagvoorwaarden, milieuvergunning...

  We zullen het ook kort hebben over de cruciale punten in de wetgeving over natuurbehoud die gelden voor bedrijven (verbod op kappen/snoeien tijdens de nestperiode, verbod op het aanplanten van invasieve uitheemse soorten, enz.).

  Deze opleiding wordt gegeven als videoconferentie van 2 uur, gevolgd door een eindoefening die online wordt ingediend. De opleiding telt als 1 credit voor de verlenging van de fytolicentie.

  Principes van ecologisch beheer

  15 octobre (19u-21u)

  Deze opleiding is gericht op professionals die deze nog niet overdag hebben kunnen volgen. De inhoud is dus aangepast aan hun noden. Na enkele algemene ecologische begrippen, geeft de opleiding een overzicht van de grote principes en voornaamste ecologische beheerstechnieken (bloemenweide, laat maaien, gedifferentieerd maaien, mulchen, bodembedekkers, graasbeheer) met de nodige basisinformatie voor hun toepassing.

  Deze opleiding wordt gegeven als videoconferentie van 2 uur, gevolgd door een eindoefening die online wordt ingediend. Deze opleiding telt als 1 credit voor de verlenging van de fytolicentie.

  Volg de opleiding in je eigen tempo met onze online opleiding

  Online opleiding ‘Partner van de Natuurstad’

  Wanneer onkruid woekert in de tuin, is het verleidelijk om pesticiden te gebruiken. Maar zelfs als ze 'biologisch', 'natuurlijk' of 'selectief' zijn, is het gebruik van pesticiden niet zonder risico's. Welke gevaren houden ze in voor ons en voor de natuur? Hoe kunnen pesticiden veilig worden gebruikt als dat nodig is? Maar vooral, hoe kan het zonder en hoe vinden we alternatieven? De opleiding van Nature Academy biedt een antwoord op al deze vragen!