Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Wettelijke Bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van de site van Renature

Leefmilieu Brussel heeft als doel om via deze website informatie over renaturatie-initiatieven, goede ecologische beheerpraktijken en natuurvriendelijke ontwikkelingen te centraliseren en te verspreiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Leefmilieu Brussel tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. Leefmilieu Brussel kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Bescherming van persoonsgegevens

Leefmilieu Brussel, een gewestelijke openbare organisatie in Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens voor:

 • verwerkingen uitgevoerd in het kader van wettelijke bepalingen die het in staat stellen taken van algemeen belang uit te voeren. Voorbeelden: toekenning van energiepremies, erkenning van natuurlijke personen enz.
 • verwerkingen op basis van uw toestemming. Voorbeelden: abonnement op een nieuwsbrief, inschrijving voor een evenement enz. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit van invloed is op de eerder uitgevoerde verwerking.

Uw gegevens worden bewaard gedurende 18 maanden.

Indien er geen specifieke contactgegevens worden verstrekt, kunt u uw gegevens raadplegen, een kopie aanvragen, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen:

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookiebeleid

Beheer uw cookievoorkeuren
Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies.

  Benaming : Orejime
  Bewaartijd :
   365 dagen
  Doel :
   Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt

  Cookies om meer info te krijgen over het publiek

  Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics.

  Benaming : _ga
  Bewaartijd :
   26 maanden
  Doel :
   Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt 

  Benaming :_gid
  Bewaartijd :
  26 maanden
  Doel : 
  Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt 

  Benaming :_gat
  Bewaartijd : Duur van de sessie
  Doel :
  Gebruikt door Google Analytics om het percentage zoekopdrachten bij de server te controleren 

  We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg. 

  U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure.

  Reclamecookies

  Benaming : _fbp 
  Bewaartijd : 36 maanden
  Doel : De Facebook-pixel identificeert de gebruikers afkomstig van een Facebookpagina om de impact te meten van de sensibiliseringscampagnes gelanceerd door Leefmilieu Brussel

  Intellectuele eigendomsrechten

  U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

  Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

  Disclaimer

  De inhoud (gegevens, informatie, adviezen, aanbevelingen en tutorials) die op dit portaal beschikbaar wordt gesteld, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wordt uitsluitend ter informatie en vermaak verstrekt. Ondanks alle zorg die is besteed, kunnen er fouten optreden: typfouten, cijferfouten, vertaalfouten, interpretatiefouten of het overnemen van fouten uit bronnen die onnauwkeurig of beperkt kunnen zijn.

  De inhoud is gebaseerd op diverse en gemengde gegevens, zowel kwalitatief als kwantitatief, objectief als subjectief. De bronnen kunnen wetenschappelijke artikelen zijn, uitspraken van experts, mondeling overgebrachte kennis door professionals uit het veld, beschrijvingen en percepties geuit door niet-ingewijde personen, enz.

  De inhoud is bedoeld als iteratief en aanpasbaar; suggesties en ervaringen kunnen worden gedeeld via het contactformulier.

  Inhoud van de actiefiches

  • De voorgestelde inhoud blijft theoretisch en algemeen en houdt geen rekening met de lokale bijzonderheden en beperkingen die inherent zijn aan inrichtings- of onderhoudsprojecten. De Renature-website vervangt niet de expertise en knowhow die voortkomt uit praktijkervaring; begeleiding door een professional (ecoloog, bioloog, bio-ingenieur, landschapsprofessional) wordt aanbevolen.
  • De gebruiker moet altijd op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing en eventuele vermeldingen over voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals aangegeven op het etiket of het veiligheidsinformatieblad van de gebruikte producten, methoden, apparatuur, materialen en machines.
  • De oproep om in actie te komen ontslaat niet van de verplichting om de vereiste vergunningen, machtigingen of ontheffingen te verkrijgen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, met name op het gebied van natuurbehoud, stedenbouw, milieu of openbare orde.
  • Leefmilieu Brussel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke tekortkomingen of fouten met betrekking tot de informatie vermeld op dit portaal, noch voor mogelijke ongevallen die kunnen worden toegeschreven aan de uitvoering van de aanbevelingen.

  Inhoud van de soortenfiches (fauna, flora, paddenstoelen, ziekten)

  • De lijsten van planten, dieren, paddenstoelen en ziekten, en hun verklarende inhoud, worden verstrekt voor informatieve, educatieve en didactische doeleinden. De voorgestelde inhoud blijft theoretisch en algemeen en houdt geen rekening met de lokale bijzonderheden en beperkingen die zowel aan de locatie als aan de betreffende soort verbonden zijn (bijvoorbeeld intraspecifieke variabiliteit).
  • De kleurcodes van de plantenlijsten ("rode lijst", "groene lijst", "gele lijst", "zwarte lijst") dienen als didactische indicatie zonder juridische basis; indien van toepassing worden de regelgevende statussen vermeld in de inhoud van het fiche.
  • De lijsten van planten die geschikt zijn voor verschillende befplantingsscenario's zijn niet uitputtend.
  • De koppeling van een plantensoort aan een biotoop en de specifieke informatie met betrekking tot ecologische behoeften, weerstand of gevoeligheden garandeert niet automatisch het succes van de planten in de werkelijke situatie.
  • Gegevens met betrekking tot de aanpassing aan klimaatverandering zijn gebaseerd op natuurlijk hypothetische scenario's en bevatten veel onzekerheden. Deze gegevens zijn daarom indicatief en moeten worden geconfronteerd met lokale omstandigheden.
  • Het plukken, oogsten, sprokkelen of verzamelen van (delen van) zogenaamde eetbare planten mag alleen plaatsvinden in een toegestane context. De als eetbaar beschouwde producten zijn altijd onderworpen aan een drempelhoeveelheid die afhangt van het ingenomen materiaal, maar ook van de persoon die het consumeert, en dit onder optimale omstandigheden. Men moet daarom rekening houden met mogelijke verontreinigingen (afkomstig van de bodem, besproeiing of atmosferische depositie), ziektekiemen, ziekten, enz., aanwezig op of in de als eetbaar beschouwde delen, evenals individuele gevoeligheden.
  • Het ontbreken van expliciete informatie over de toxiciteit van planten en paddenstoelen betekent overigens niet dat er geen toxiciteit aanwezig is.
  • De fiches gewijd aan de fauna bevatten algemene informatie en kunnen geen rekening houden met de bijzonderheden en intraspecifieke verschillen. De aanbevelingen voor inrichting en onderhoud worden verstrekt voor informatieve doeleinden en garanderen niet dat er geen negatieve invloed is op de soort of andere soorten, noch dat ze de soort naar een bepaalde locatie zullen trekken.
  • De fiches gewijd aan ziekten en, wat hen betreft, aan organismen die overlast kunnen veroorzaken, worden aangeboden als indicatie. De beheersmaatregelen (inclusief biologische bestrijdings- en geïntegreerde bestrijdingsmethoden) en coëxistentievoorstellen hebben geen wettelijke waarde, tenzij anders aangegeven en onder voorbehoud van punt 4 hieronder.

  Inhoud van de fiches voor voorbeeldprojecten

  • De opvallende voorbeeldprojecten op het portaal worden geselecteerd op basis van een subjectieve en opportunistische interpretatie (beschikbaarheid van gegevens, enz.). De lijst van voorbeeldprojecten heeft geenszins de intentie volledig te zijn en kan worden aangevuld op verzoek van derden via het contactformulier. Niet-genoemde projecten kunnen ambitieuzer en deugdzamer zijn dan die vermeld op de Renature-website.
  • Leefmilieu Brussel sluit niet uit dat de genoemde voorbeeldprojecten negatieve milieueffecten kunnen hebben op een of meerdere milieusectoren, of dat ze deze niet zouden hebben als ze onder andere omstandigheden worden gereproduceerd (andere natuurlijke habitats, andere configuraties, enz.).
  • Leefmilieu Brussel kan niet garanderen dat de voorbeeldprojecten kunnen worden gereproduceerd onder de omstandigheden van de gebruiker.

  Inhoud van de Gids

  • Leefmilieu Brussel doet alle redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid van de informatie verstrekt door professionals in de Gids te handhaven. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd waarheidsgetrouw en up-to-date is.
  • Inschrijving in de Gids vormt geen certificering of label van Renature-bedrijven.
  • Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de verbintenissen in de Gids bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.
  • Leefmilieu Brussel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen of acties die worden genomen op basis van de informatie verstrekt in de Gids. Gebruikers worden aangemoedigd om hun eigen oordeel en redelijke zorgvuldigheid uit te oefenen.
  • In geen geval kan Leefmilieu Brussel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, directe of indirecte schade, of schade als gevolg van het gebruik van de Renature Gids, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, klanten of gegevens.

  Regelgevende en wettelijke informatie

  • De regelgevende en wettelijke informatie die in de fiches wordt benadrukt, is indicatief en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Hoewel er bijzondere zorg is besteed om deze situatie te vermijden, kan de populariserings- en contextualiseringsdoelstelling afwijken van de exacte tekst van de geciteerde wet- en regelgeving.
  • Ze ontslaan niet van een geval per geval analyse van de toepasselijke wetgeving (en eventueel jurisprudentie) afhankelijk van de context van de gebruiker.

  Verwijzing naar externe documenten

  • Sommige van de beschikbare documenten op deze site kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere organisaties. Leefmilieu Brussel garandeert echter op geen enkele manier de relevantie, actualiteit of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst alle verantwoordelijkheid hierover af.
  • De vermelde verenigingen, organisaties en websites op deze site worden objectief gekozen met als doel de meest relevante informatie aan de gebruikers van het portaal te verstrekken. We kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, juist of up-to-date is, noch dat deze van toepassing is op de Brusselse context.
  • De eventuele vermelding van bepaalde bedrijven of producten impliceert geenszins dat ze de voorkeur hebben boven andere bedrijven of vergelijkbare producten die niet worden genoemd. Bedrijven die zich benadeeld voelen of willen worden vermeld omdat ze vergelijkbare diensten of producten aanbieden, kunnen contact met ons opnemen via het contactformulier.
  • In sommige fiches zijn de lijsten van leveranciers niet uitputtend en kunnen worden aangevuld op verzoek van derden via het contactformulier. Er wordt geen economische relatie vastgesteld met de verstrekte leveranciers. Leefmilieu Brussel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen, wangedrag en problemen veroorzaakt door de vermelde leveranciers.