Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Gierzwaluw Apus apus

Maak kennis met de gierzwaluw, een discrete migrerende vogel die nooit gaat zitten ... tenzij om te nestelen in onze gevels.

Belangrijkste kenmerken

Latijnse naam Apus apus
Familie Apodidae
Subgroep Andere vogels
Landschap Dense stad • Waterstad • Plattelandsstad
Beschermingsstatus Beschermd
Strikte bescherming op het hele gewestelijke grondgebied (Bijlage II.2.1, Natuurordonnantie)
Conserveringsstatus Sterke daling: met -50,3% tussen 1992 en 2022
Oorsprong Inheems
Grootte 17 tot 18.5 cm
Zeldzaamheid, overvloed Gewoon
Gewicht 38 tot 50 g
Levensduur 21

Observeren, determineren, ontdekken

Deze vogel kan herkend worden aan zijn fijn silhouet en lijkt sterk op een zwaluw, maar zijn vleugels zijn meer naar achteren gebogen en zijn zeisvormig. Ze zijn ook langer, fijner en puntiger dan bij zwaluwen. Zijn lijf is zwart met een iets lichtere keel, een gedrongen kopje en een dun uitlopende staart. Zijn pootjes zijn erg kort.

Deze vogel is ook gemakkelijk te herkennen aan zijn roep: een schrille trillende roep die hij vooral gebruikt bij de jacht in de lucht, wat ook typisch is voor deze soort. Zijn vlucht is een combinatie van uitbundige fasen en lange rustige zweefvluchtfasen. Er is geen seksueel dimorfisme.

Deze vogel migreert en is aanwezig in België van begin mei tot eind juli. De rest van het jaar spendeert hij in sub-Saharaans Afrika.

Wist u dat?

Zijn Latijnse naam Apus apus betekent ‘zonder voet’. De gierzwaluw heeft namelijk te kleine pootjes om erop te kunnen stappen. Zijn hele leven is hij in vlucht, hij gaat nooit zitten. De enige uitzondering is de nestperiode. Hij eet, slaapt en plant zich al vliegend voort. Omdat zijn poten te klein zijn om vanaf de grond tot een vlucht te komen, bouwt hij zijn nest in de holtes van hoge gebouwen op een plek die hij vliegend kan bereiken.

Raadpleeg de kaart van gierzwaluwen in Brussel


Biologische cyclus

Het broedseizoen loopt van begin mei tot augustus. De vogel, monogaam en trouw, heeft één legsel van 2 tot 4 eieren. Het broeden duurt ongeveer twintig dagen en beide ouders broeden om beurten. De kuikens blijven ongeveer veertig dagen in het nest. De jongen bereiken de geslachtsrijpe leeftijd in hun derde jaar.

Nestende volwassen dieren komen meestal begin mei toe. Ze zijn vrij onopvallend en kunnen vrij gemakkelijk onopgemerkt blijven. De kans om ze in en uit hun nest te zien vliegen, is het grootst in het laatste halfuur voor zonsondergang.
Eind mei arriveren de jonge vogels van 2 of 3 jaar die nog niet nesten. Deze jonge vogels zijn luidruchtiger en kondigen de komst van de zomer aan met hun karakteristieke roep.

Ze patrouilleren in fluitende groepen, scheren of tikken tegen de hoge gevels: ze zoeken holtes voor hun nest. Dat is het moment waarop men een reeds bezette holte kan spotten, aangezien ze uit die holtes weggejaagd zullen worden.

Rond half juni arriveren eindelijk de eenjarige gierzwaluwen (zij die de vorige zomer geboren zijn). Ze zullen slechts enkele weken bij ons blijven, tot juli.
 • Zichtbaarheid: mei tot augustus
 • Migratie: augustus tot mei
 • Voortplanting: mei tot juli
Martinet en vol devant un nichoir artificiel
Gierzwaluw in vlucht voor een nestkastje © Philip Heron, CC BY SA 3.0
Zichtbaarheid : Mei - September
NESTENDE VOLWASSENEN : Mei - September
NOG NIET NESTENDE VOLWASSENEN : Juni - September
JONGEN (1 JAAR) : Half Juni - Half Juli
Migratie : Augustus -
Migratie : Januari - Juni
Voortplanting : Mei - Augustus

Risico’s op verwarring

 • Huiszwaluw (Delichon urbicum) : deze heeft een witte keel en een minder gevorkte staart.
 • Boerenzwaluw (Hirundo rustica) : deze heeft een rode keel en een sterker gevorkte staart.
 • Oeverzwaluw (Riparia riparia) : deze heeft een grijze rug en grijze vleugels, een bruine halsband en is kleiner.

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Rol in het ecosysteem

Voeding Insectivoor
Voedingsspecialisatie Het is een exclusief insectenetende vogel die zijn prooi (zogenaamd ‘luchtplankton’) uitsluitend tijdens de vlucht vangt. Hij is dan ook te vinden in de buurt van waterpartijen waar er meer insecten te vinden zijn.
Broedgebied Gebouwen • In holen levend • In koloniën
Biotoop Gebouw
Wanneer hij niet nestelt, leeft hij de hele tijd in vlucht. Om te nestelen maakt hij meestal gebruik van holtes in gebouwen
Verwarringsgevaar Zwaluwen

Beheren en onthalen

De gierzwaluw gaat nagenoeg nooit zitten en dan enkel om eieren te leggen. Zijn nest bouwt hij dan ook in een holte die in vlucht toegankelijk is. De aankomstsnelheid kan tot 70 km/u bedragen en hij remt pas op het allerlaatste moment af.

Een opening van 3 of 4 cm in een onderdak is ideaal. Deze vogel maakt ook gebruik van diepe groeven in oude gebouwen, bulstergaten … De toegang tot het nest moet vrij zijn en zich op enkele meters hoogte bevinden.

Hoewel het van oorsprong een klifvogel is, nestelt hij in Brussel voornamelijk in holtes in gebouwen en is hij dus sterk afhankelijk van de menselijke infrastructuur. Omwille van renovaties om energie te besparen, verdwijnen de holtes en dat heeft gevolgen voor de populatie, die al te lijden heeft onder de sterke achteruitgang van insecten en de talrijke bedreigingen tijdens de lange trektochten van deze vogel.


Om deze soort te bevorderen:

 • Bewoonde holtes in gebouwen identificeren en behouden.
 • Bij nieuwbouw of renovatie kunstmatige nestkasten, installeren die bevestigd worden aan of ingebouwd worden in muren.
 • Inspecteer het gebouw zorgvuldig voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen nesten zijn. Nesten zijn van buitenaf namelijk niet te zien, maar de bewegingen van gierzwaluwen in en uit het gebouw kunnen wel worden waargenomen.
 • Voer geen renovatiewerkzaamheden uit aan daklijsten, gevels of daken tijdens de periode dat er gierzwaluwen aanwezig zijn: elke verstoring is verboden!
 • Vermijd het gebruik van pesticiden, vooral insecticiden, aangezien deze de voedselbronnen van gierzwaluwen drastisch doen dalen.
© Piet Munsterman, Saxifraga

De gierzwaluw is een insectenetende vogel. Specifieke voedselbronnen aanplanten op de site is niet nodig. Het is echter wel een goed idee om de voorkeur te geven een ecologisch beheer en inheemse biotopen en aanplantingen, wat insecten in het algemeen ten goede zal komen.

Een noodgeval van vitaal belang!

Een gierzwaluw op de grond heeft hulp nodig! Deze soort kan alleen vliegen door zich van een hoog punt te laten vallen.

Als zijn vleugels korter zijn dan zijn staart, is het een jong dat speciale zorg nodig heeft. Neem dan contact op met het revalidatiecentrum.

Als zijn vleugels langer zijn dan zijn staart, is het een volwassen vogel die weer kan vliegen: leg hem op uw handpalm met uw arm uitgestrekt op schouderhoogte. Laat de vogel uit zichzelf wegvliegen zonder hem te gooien of te laten vallen (wat hem ernstig zou kunnen verwonden). Als de vogel na een paar minuten niet wegvliegt, is hij ziek of gewond. Als dat het geval is, dient u contact op te nemen met het revalidatiecentrum.


© Jurgen Howaldt, CC by S.A 3.0, Wikimedia Commons

Beschermingsmaatregelen bij werken

Een grote bedreiging voor gierzwaluwen zijn renovatiewerken aan gevels en daken en de afbraak van gebouwen. De gierzwaluw is extreem trouw aan zijn nest: hij is als het ware geprogrammeerd om er elk jaar terug te keren na duizenden kilometers trek.

Probleem: het verdwijnen of verplaatsen van het invlieggat naar zijn nest is geen scenario dat in zijn navigatiesoftware is voorzien. Een dichtgemaakt bulstergat, een gerepareerde tegel, een van buitenaf geïsoleerde gevel of een nestkast die een paar centimeter is verplaatst, de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Op video’s is te zien hoe gierzwaluwen keer op keer heftig in botsing komen met de muur waar hun nest eerst nog was.

Nestholtes van gierzwaluwen zijn beschermd, zelfs wanneer ze afwezig zijn tijdens hun trek! Vraag de facilitator Natuur altijd om advies.

Voor de werf

 • Zoek de zomer ervoor, indien mogelijk, uit of er gierzwaluwen (of andere vogels) in het gebouw leven.
 • Neem contact op met Leefmilieu Brussel om vergunningen en voorwaarden te bekomen voor de organisatie van de werf. Door tijdig actie te ondernemen kan er voorkomen worden dat de werf voor meerdere weken of maanden wordt stilgelegd!

Tijdens de werken

 • Als de werkzaamheden beginnen voordat de gierzwaluwen terugkeren, plaatst u de nestkasten op de steiger in de exacte as van de bestaande holte. De steiger moet dan blijven staan tot de gierzwaluwen klaar zijn met nestelen. Deze oplossing werkt niet altijd.
 • Als de nesten niet rechtstreeks worden beïnvloed door de werkzaamheden kan de steiger blijven staan en kunnen de wandelplanken elke dag worden verwijderd. Het doel daarvan is een ruimte rondom het nest vrij te houden van obstakels, zodat de gierzwaluwen ‘s avonds terug kunnen keren naar hun nesten en deze ‘s ochtends weer kunnen verlaten (hun vlucht vormt een U-vormige curve).
 • Plaats geen netten of dekzeilen waarin de vogels verstrikt kunnen raken of waaraan ze zich kunnen verwonden binnen een afstand van 5 m van de nestingangen.

Nadat de werken erop zitten of als de werken buiten het broedseizoen worden uitgevoerd

 • Houd de oorspronkelijke holtes open, behoud ze op dezelfde plaats en laat ze zo intact mogelijk.
 • Als alternatief kunt u nestkastjes plaatsen met de opening zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke nestholte.

Enkele video’s

In Brussel woont ook een autoriteit op het vlak van gierzwaluwen. Haar naam is Martine Wauters, alias Swiftlady. Ze is een enthousiasteling die zich al jaren inzet om het grote publiek, de overheid en de bouwsector te sensibiliseren. Ze is ook betrokken geweest bij een aantal bouwprojecten en documenteert praktijkgevallen, onder meer via deze video’s.

Actieve gierzwaluwen door steigers

Gierzwaluwen zonder schuilplaats (na het isoleren van een gevel)

© Luc Hoogenstein, Saxifraga

Verplichtingen, verboden... Wat zegt de wet?

Het is verboden om:

 • Wilde dieren te vangen, houden of vervoeren.
 • Hun nesten en eieren te vernietigen, te beschadigen of te verwijderen.
 • Wilde vogels te storen tijdens de nestperiode.

Het is verplicht om:

 • Een natuurafwijking verkrijgen om een gierzwaluw- of zwaluwnest te toe te maken, te vernietigen of te vervangen, zelfs wanneer ze afwezig zijn tijdens de winter (de vogels keren altijd terug naar hetzelfde nest).

Gerelateerde soortenfiches

Prooien: Zogenaamd luchtplankton dat bestaat uit alle kleine vliegende diertjes (of die zich laten meevoeren door de wind).

Roofdieren: Valk, sperwer, havik, zwarte kraai, ekster, kauw, steenmarter, zwarte rat, kerkuil.

Gerelateerde actiefiches